Naujienos
Apie mus
Istorija Mūsų misija, vizija ir veiklos vertybės Valdyba VVG nariai Dokumentai Protokolai ir komandiruočių ataskaitos
2007-2013 VVG projektai
Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2007-2013 metų vietos plėtros strategija Ukmergės rajono VVG narių, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos ir aktyvumo didinimas Tarpregioninis projektas „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Jaunimas jaunimui"" Partnerystės svarba įgyvendinant integruotą kaimo plėtrą: „Vietos veiklos grupių patirties sklaida Lietuvoje“ Ukmergės rajono kaimiškų seniūnijų vietos plėtros galimybių studija
2014 - 2020 VVG projektai
Ukmergės rajono 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos rengimas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija  Tarpregioninis projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001
Informacija pareiškėjams 2007-2013 m.
I Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas IV rezervinių projektų kvietimas
Viešieji pirkimai
Informacija pareiškėjams 2014-2020 m.
Aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams I kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ II kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ  V kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ VIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ X kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIBĖ XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XIX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ XXII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas PASIBAIGĖ
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINAMUS/ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
INFORMACIJA APIE 2014-2020 ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS
Renginiai ir mokymai
Planuojami  Įvykę
Veiklos fotoakimirkos
Gidų kursų darbų gynimas Susitikimas su ASU 2014-2020 m. VPS rengimo akimirkos VVG 10 metų! Tarpregioninio projekto įgyvendinimo akimirkos 2012-06-18/19 Pakruojo VVG mokymai Ukmergėje 2012-12-07 Ukmergės VVG organizuota tarptautinė konferencija Tarptautinis projektas "JAUNIMAS JAUNIMUI" Projekto „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“ įgyvendinimo akimirkos VVG narių ir administracijos mokymai NMA vizitas Ukmergės VVG 2012.07.14 Valų kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012-06-15 III Antakalnio kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.05.26 Mugė "Panemunių žiedai" 2012.04.27 Varinės kaimo bendruomenės namų atidarymas 2012.04.26-28 Tarptautinė konferencija - diskusija Briuselyje 2012.03.18 Deltuvos miestelio bendruomenės namų atidarymas  Įgyvendintas šachmatų klubo "Juodasis rikis" projektas
Mūsų bendruomenės
Antakalnio kaimo bendruomenė Atkočių kaimo bendruomenė III Antakalnio kaimo bendruomenė Balelių kaimo bendruomenė Dukstynėlės bendruomenė Dainavos kaimo bendruomenė Deltuvos miestelio bendruomenė Krikštėnų kaimo bendruomenė Laičių kaimo bendruomenė Laumėnų kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenė Nuotekų kaimo bendruomenė Pabaisko miestelio bendruomenė Padvarių kaimo bendruomenė Pamūšio kaimo bendruomenė Petronių kaimo bendruomenė Pabaisko krašto bendraminčių klubas Asociacija "Plačiava" Radiškių kaimo bendruomenė Siesikų miestelio bendruomenė Sližių kaimo bendruomenė Sukinių sodžiaus bendruomenė Šešuolių kaimo bendruomenė Šventupės kaimo bendruomenė Taujėnų miestelio bendruomenė Tolučių - Bajorų kaimų bendruomenė Tulpiakiemio kaimo bendruomenė Užupušių kaimo bendruomenė Užugirio kaimo bendruomenė Varinės kaimo bendruomenė Valų kaimo bendruomenė Veprių kaimo bendruomenė Vidiškių miestelio bendruomenė Želvos bendruomenė Rečionių bendruomenė Žemaitkiemio miestelio bendruomenė  Leonpolio kaimo bendruomenė Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė Liaušių kaimo bendruomenė
Klauskite
Kontaktai
Nuorodos

2015-02-13 Europos Komisijos sprendimu C (2015)842 patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų administravimas:

 

Programos administravimo Taisyklės

 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros budu, administravimo taisyklės

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės - aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

 

2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas

 

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-889)

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-285)

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Privačių interesų deklaravimas

 

Darbo vietų kūrimas (ekonominė veikla, tame tarpe socialinis ir bendruomeninis verslas)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo Taisyklės 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Mažos ir vidutinės įmonės apibrėžties vartotojo vadovas  ir deklaracijos pavyzdys

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal KPP 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Informacija, kokie ir kada vietos projekto ekonominio gyvybingumo rodikliai skaičiuojami

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas (maisto produktų sąrašas)

Detalus Europos Sąjungos veikimo sutarties I priedo skirsnių iššifravimas (kombinuotoji nomenklatūra)

Paslaugų žemės ūkiui sąrašas (Vyriausybės 2012-01-25 d. nutarimas Nr. 76)

Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)

Europos Sąjungos komisijos samprata dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės 

 

Socialinis verslas

Socialinio verslo koncepcija

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės (Žemės ūkio ministro 2017-11-09 d.  įsakymas Nr. 3D-720) 

Socialinio verslo skaičiuoklė

Socialinių paslaugų katalogas

Viešųjų paslaugų perdavimo gidas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

PVM neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos kultūros, sporto paslaugos (VMI išaiškinimas)

 

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas"

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys"

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas..."

 

METODIKOS

Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas" pasiekimo vertinimo metodika
Inovatyvumo vertinimo metodika
Sankcijų taikymo metodika
Dirbtinai sukurtų sąlygų paramia gauti nustatymo metodika
Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

Paramos viešinimo taisyklės ir reikalavimai

Viešinimo plakato  pavyzdys

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos     kaimo plėtros 2014-2020 metų  programą viešinimo taisyklių patvirtinimo".

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAI

Mokėjimo prašymus teikia visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicines priemones. Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.


Daugiau informacijos

Mokėjimo prašymo forma Ukmergės VVG 

 

Pirkimų vykdymas

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.

Daugiau informacijos

 

Projektų įgyvendinimas

Projekto galutinė/metinė įgyvendinimo ataskaita

Nuoroda kurioje galima rasti informaciją apie sprendimus skirti paramą čia

Informacija apie projektų įgyvendinimą čia

2020 metais planuojami kvietimai

 

Pažeidimai ir jų prevencija

Daugiau informacijos

 

Atmintinės

Daugiau informacijos